self-will nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-will nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-will giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-will.

Từ điển Anh Việt

  • self-will

    /'self'wil/

    * danh từ

    sự cứng đầu cứng cổ, sự bướng bỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet