pigheadedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigheadedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigheadedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigheadedness.

Từ điển Anh Việt

  • pigheadedness

    * danh từ

    tính bướng bỉnh, tính cứng đầu cứng cổ; sự ngoan cố, bướng bỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet