self-willed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-willed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-willed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-willed.

Từ điển Anh Việt

  • self-willed

    /'self'wild/

    * tính từ

    cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet