self-rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-rule.

Từ điển Anh Việt

  • self-rule

    * danh từ

    chế độ tự quản

Từ điển Anh Anh - Wordnet