self-government nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-government nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-government giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-government.

Từ điển Anh Việt

  • self-government

    /'self'gʌvnmənt/

    * danh từ

    chế độ tự trị, chế độ tự quản

Từ điển Anh Anh - Wordnet