self-determination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-determination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-determination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-determination.

Từ điển Anh Việt

 • self-determination

  /'selfdi,tə:mi'neiʃn/

  * danh từ

  sự tự quyết

  quyền tự quyết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-determination

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  tự quyết định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-determination

  determination of one's own fate or course of action without compulsion

  Similar:

  self-government: government of a political unit by its own people

  Synonyms: self-rule