season nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

season nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm season giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của season.

Từ điển Anh Việt

 • season

  /'si:zn/

  * danh từ

  mùa (trong năm)

  the four seasons: bốn mùa

  the dry season: mùa khô

  the rainy: season mùa mưa

  thời cơ, lúc mùa, vụ, thời gian hoạt động mạnh

  a word in season: lời nói đúng lúc

  to be out of season: hết mùa

  the Parisian season: thời gian có nhiều hoạt động (văn nghệ, xã giao, tham quan...) ở Pa-ri

  hunting season: mùa săn

  harvest season: mùa gặt

  một thời gian

  this jacket may still endure for a season: cái áo này còn có thể chịu đựng được một thời gian

  * động từ

  luyện tập cho quen (với thời tiết, nắng gió...); làm dày dạn; làm cho thích hợp để sử dụng

  to season somebody to the hard life: làm cho ai dày dạn với cuộc sống gian khổ

  to season a pipe: làm cho tẩu đóng cao (để hút cho ngon)

  has this wood been well seasoned?: gỗ này đã thật khô chưa

  cho gia vị (vào thức ăn); thêm mắm thêm muối

  conversation was seasoned with humour: câu chuyện được những câu hài hước làm thêm mặn mà

  highly seasoned dishes: những món ăn có nhiều gia vị

  làm dịu bớt, làm nhẹ bớt, làm đỡ gay gắt

  let mercy season justice: hãy lấy tình thương mà làm giảm nhẹ công lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • season

  * kinh tế

  mùa

  nêm

  thời gian

  thời kỳ

  tra thêm gia vị

  vụ

  * kỹ thuật

  cho gia vị vào

  mùa

  xây dựng:

  hong khô (gỗ)

  thực phẩm:

  phơi khô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • season

  a period of the year marked by special events or activities in some field

  he celebrated his 10th season with the ballet company

  she always looked forward to the avocado season

  one of the natural periods into which the year is divided by the equinoxes and solstices or atmospheric conditions

  the regular sequence of the seasons

  Synonyms: time of year

  a recurrent time marked by major holidays

  it was the Christmas season

  lend flavor to

  Season the chicken breast after roasting it

  Synonyms: flavor, flavour

  make fit

  This trip will season even the hardiest traveller

  Synonyms: harden

  Similar:

  temper: make more temperate, acceptable, or suitable by adding something else; moderate

  she tempered her criticism

  Synonyms: mollify