seasonality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonality

    * kinh tế

    tính mùa vụ

    tính thời vụ