seasonal flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal flow

    * kỹ thuật

    dòng chảy mùa