seasonal regulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal regulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal regulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal regulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal regulation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự điều tiết theo mùa