seasonal adjustment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal adjustment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal adjustment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal adjustment.

Từ điển Anh Việt

  • Seasonal adjustment

    (Econ) Điều chỉnh thời vụ.

    + Tên gọi của bất kỳ một quy trình nào trong đó có tác động thời vụ được tính đến hoặc thường hay được loại bỏ khỏi dự liệu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seasonal adjustment

    a statistical adjustment made to accommodate predictable fluctuations as a function of the season of the year

    seasonal adjustments for housing starts must be made in mid-winter