seasonal change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal change

    * kinh tế

    sự thay đổi (quảng cáo) theo mùa