seasonal labourer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal labourer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal labourer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal labourer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal labourer

    * kinh tế

    công nhân theo mùa