seasonal storage basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal storage basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal storage basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal storage basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal storage basin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể chứa nước trong mùa