seasonal variations of field strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal variations of field strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal variations of field strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal variations of field strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal variations of field strength

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự biến đổi của trường lực