seasonal commodities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal commodities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal commodities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal commodities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal commodities

    * kinh tế

    hàng hóa từng mùa