seasonal recovery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal recovery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal recovery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal recovery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal recovery

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự tiếp nước theo mùa