seasonal anomaly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal anomaly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal anomaly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal anomaly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal anomaly

    * kỹ thuật

    dị thường theo mùa