seasonal increase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal increase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal increase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal increase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal increase

    * kinh tế

    gia tăng theo mùa