seasonal goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal goods

    * kinh tế

    hàng hóa từng mùa