seasonal purchase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal purchase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal purchase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal purchase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal purchase

    * kinh tế

    sự thu mua có tính thời vụ