seasonal irrigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal irrigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal irrigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal irrigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal irrigation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tưới theo mùa