seasonal work benefit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal work benefit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal work benefit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal work benefit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal work benefit

    * kinh tế

    trợ cấp thất nghiệp thời vụ