seasonal index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal index

    * kinh tế

    chỉ số theo mùa, từng mùa