seasonal port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal port

    * kinh tế

    cảng thời vụ