seasonal working conditions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal working conditions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal working conditions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal working conditions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal working conditions

    * kinh tế

    điều kiện làm việc phụ theo mùa