seasonal prevalence of production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal prevalence of production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal prevalence of production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal prevalence of production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal prevalence of production

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mùa thi công