seasonal food distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal food distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal food distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal food distribution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal food distribution

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lũ phân bố theo mùa