seasonal price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal price

    * kinh tế

    giá cả theo mùa

    giá thời vụ