seasonal worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal worker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal worker

    * kinh tế

    thợ, công nhân làm theo mùa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seasonal worker

    a worker who finds employment only in certain seasons

    Synonyms: seasonal