season worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

season worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm season worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của season worker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • season worker

    * kỹ thuật

    người làm theo thời vụ

    xây dựng:

    công nhân theo mùa