seasoner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasoner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasoner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasoner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasoner

    * kinh tế

    đồ gia vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet