seasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasoning.

Từ điển Anh Việt

 • seasoning

  * danh từ

  gia vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seasoning

  * kinh tế

  gia vị

  sấy ngoài trời

  sự chín

  sự làm chín

  tra thêm gia vị

  * kỹ thuật

  sự bảo dưỡng

  sự hóa già

  sự sấy

  sự sấy khô

  xây dựng:

  sự dưỡng hộ (bê tông)

  sự hong (khô)

  sự khô tự nhiên (gỗ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seasoning

  the act of adding a seasoning to food

  Similar:

  flavorer: something added to food primarily for the savor it imparts

  Synonyms: flavourer, flavoring, flavouring, seasoner

  season: lend flavor to

  Season the chicken breast after roasting it

  Synonyms: flavor, flavour

  season: make fit

  This trip will season even the hardiest traveller

  Synonyms: harden

  temper: make more temperate, acceptable, or suitable by adding something else; moderate

  she tempered her criticism

  Synonyms: season, mollify