temper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temper.

Từ điển Anh Việt

 • temper

  /'tempə/

  * danh từ

  tính tình, tình khí, tâm tính, tính

  to have a violent (quick) temper: tính nóng nảy

  tâm trạng

  to be in a bad temper: bực tức, cáu kỉnh

  sự tức giận, sự cáu kỉnh; cơn giận, cơn thịnh nộ

  a fit of temper: cơn giận

  to get (fly) into a temper: nổi cơn giận, nổi cơn tam bành

  to be in a temper: đang lúc giận dữ

  sự bình tĩnh

  to keep (control) one's temper: giữ bình tĩnh

  to be out of temper; to lose one's temper: mất bình tĩnh, nổi nóng, cáu

  tính cứng (của thép...)

  sự nhào trộn (vữa...)

  * ngoại động từ

  hoà (vôi...), nhào trộn (vữa...)

  tôi (thép...)

  tôi luyện

  làm dịu đi, làm giảm đi, bớt đi; cầm lại, ngăn lại, kiềm chế

  to temper one's impetuosity: kiềm chế được tính hăng của mình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • temper

  * kỹ thuật

  độ cứng

  gia nhiệt , phối trộn

  hỗn hợp

  làm ẩm

  làm ướt

  ngâm tẩm

  nhào trộn

  ram

  ram hợp kim

  sự nhào trộn

  sự nhiệt luyện

  sự ram

  sự ram (xử lý nhiệt thép)

  sự tôi

  tạm

  thấm ướt

  tôi (thép)

  ủ mềm

  cơ khí & công trình:

  hợp kim làm bi

  sự tôi cải tiến

  thiếc hàn mềm

  tôi cải tiến

  hóa học & vật liệu:

  làm bão hòa nước

  điện lạnh:

  làm nguội nhanh

  xây dựng:

  trộn vữa xây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • temper

  a characteristic (habitual or relatively temporary) state of feeling

  whether he praised or cursed me depended on his temper at the time

  he was in a bad humor

  Synonyms: mood, humor, humour

  a disposition to exhibit uncontrolled anger

  his temper was well known to all his employees

  Synonyms: biliousness, irritability, peevishness, pettishness, snappishness, surliness

  the elasticity and hardness of a metal object; its ability to absorb considerable energy before cracking

  Synonyms: toughness

  harden by reheating and cooling in oil

  temper steel

  Synonyms: harden

  adjust the pitch (of pianos)

  make more temperate, acceptable, or suitable by adding something else; moderate

  she tempered her criticism

  Synonyms: season, mollify

  Similar:

  pique: a sudden outburst of anger

  his temper sparked like damp firewood

  Synonyms: irritation

  anneal: bring to a desired consistency, texture, or hardness by a process of gradually heating and cooling

  temper glass

  Synonyms: normalize

  chasten: restrain

  Synonyms: moderate