mollify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mollify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mollify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mollify.

Từ điển Anh Việt

 • mollify

  /'mɔlifai/

  * ngoại động từ

  làm giảm đi, làm bớt đi, làm dịu đi, làm nguôi đi, xoa dịu

  to mollify someone's anger: làm nguôi cơn giận của ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mollify

  * kỹ thuật

  làm (cho) mềm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mollify

  make less rigid or softer

  Similar:

  pacify: cause to be more favorably inclined; gain the good will of

  She managed to mollify the angry customer

  Synonyms: lenify, conciliate, assuage, appease, placate, gentle, gruntle

  temper: make more temperate, acceptable, or suitable by adding something else; moderate

  she tempered her criticism

  Synonyms: season