gentle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gentle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gentle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gentle.

Từ điển Anh Việt

 • gentle

  /'dʤentl/

  * tính từ

  hiền lành, dịu dàng, hoà nhã; nhẹ nhàng; thoai thoải

  a gentle nature: bản chất hiền lành hoà nhã

  a gentle breeze: làn gió nhẹ

  the gentle sex: phái đẹp, giới phụ nữ

  a gentle medicine: thuốc nhẹ (ít công phạt)

  a gentle slope: dốc thoai thoải

  the gentle craft: nghề câu cá (một công việc êm ái, nhẹ nhàng)

  (thuộc) dòng dõi trâm anh, (thuộc) gia đình quyền quý

  (từ cổ,nghĩa cổ) lịch thiệp, lịch sự; cao quý

  gentle reader: bạn đọc cao quý (lời nói đầu của tác giả với người đọc)

  * danh từ

  mồi giòi (để câu cá)

  (số nhiều) (thông tục) những người thuộc gia đình quyền quý

  * ngoại động từ

  luyện (ngựa) cho thuần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gentle

  * kỹ thuật

  thoát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gentle

  stroke soothingly

  soft and mild; not harsh or stern or severe

  a gentle reprimand

  a vein of gentle irony

  poked gentle fun at him

  Synonyms: soft

  having or showing a kindly or tender nature

  the gentle touch of her hand

  her gentle manner was comforting

  a gentle sensitive nature

  gentle blue eyes

  quiet and soothing

  a gentle voice

  a gentle nocturne

  Similar:

  pacify: cause to be more favorably inclined; gain the good will of

  She managed to mollify the angry customer

  Synonyms: lenify, conciliate, assuage, appease, mollify, placate, gruntle

  ennoble: give a title to someone; make someone a member of the nobility

  Synonyms: entitle

  aristocratic: belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy

  an aristocratic family

  aristocratic Bostonians

  aristocratic government

  a blue family

  blue blood

  the blue-blooded aristocracy

  of gentle blood

  patrician landholders of the American South

  aristocratic bearing

  aristocratic features

  patrician tastes

  Synonyms: aristocratical, blue, blue-blooded, patrician

  docile: easily handled or managed

  a gentle old horse, docile and obedient

  easy: having little impact

  an easy pat on the shoulder

  gentle rain

  a gentle breeze

  a soft (or light) tapping at the window

  Synonyms: soft

  easy: marked by moderate steepness

  an easy climb

  a gentle slope