aristocratical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aristocratical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aristocratical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aristocratical.

Từ điển Anh Việt

 • aristocratical

  /,æristə'krətik/ (aristocratical) /,æristə'krətikəl/

  * tính từ

  (thuộc) dòng dõi quý tộc; có tính chất quý tộc, có vẻ quý phái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aristocratical

  Similar:

  aristocratic: belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy

  an aristocratic family

  aristocratic Bostonians

  aristocratic government

  a blue family

  blue blood

  the blue-blooded aristocracy

  of gentle blood

  patrician landholders of the American South

  aristocratic bearing

  aristocratic features

  patrician tastes

  Synonyms: blue, blue-blooded, gentle, patrician