temperate forest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperate forest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperate forest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperate forest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temperate forest

    * kỹ thuật

    rừng ôn đới