temperate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperate.

Từ điển Anh Việt

 • temperate

  /'tempərit/

  * tính từ

  có chừng mực, vừa phải, điều độ

  ôn hoà

  temperate climate: khí hậu ôn hoà

  đắn đo, giữ gìn (lời nói)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • temperate

  * kỹ thuật

  ôn hòa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • temperate

  (of weather or climate) free from extremes; mild; or characteristic of such weather or climate

  a temperate region

  the temperate zones

  temperate plants

  Antonyms: intemperate

  not extreme in behavior

  temperate in his habits

  a temperate response to an insult

  temperate in his eating and drinking

  Antonyms: intemperate

  Similar:

  moderate: not extreme

  a moderate penalty

  temperate in his response to criticism