temperate function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperate function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperate function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperate function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temperate function

    * kỹ thuật

    hàm tăng chậm