pique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pique.

Từ điển Anh Việt

 • pique

  /pi:k/

  * danh từ

  sự hờn giận, sự giận dỗi, sự oán giận

  in a fit of pique: trong cơn giận dỗi

  to take a pique against someone: oán giận ai

  * ngoại động từ

  chạm tự ái của (ai); làm (ai) giận dỗi

  khêu gợi

  to pique the curiosity: khêu gợi tính tò mò

  to pique oneself on something: tự kiêu về một việc không chính đáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pique

  tightly woven fabric with raised cords

  a sudden outburst of anger

  his temper sparked like damp firewood

  Synonyms: temper, irritation

  cause to feel resentment or indignation

  Her tactless remark offended me

  Synonyms: offend