snappishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snappishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snappishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snappishness.

Từ điển Anh Việt

  • snappishness

    /'snæpiʃnis/

    * danh từ

    tính hay gắt gỏn, tính cắn cảu

Từ điển Anh Anh - Wordnet