biliousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biliousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biliousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biliousness.

Từ điển Anh Việt

  • biliousness

    /'biljəsnis/

    * danh từ

    sự nhiều mật

    tính hay gắt, tính dễ cáu

Từ điển Anh Anh - Wordnet