normalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

normalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm normalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của normalize.

Từ điển Anh Việt

 • normalize

  /'nɔ:məlaiz/ (normalise) /'nɔ:məlaiz/

  * ngoại động từ

  thông thường hoá, bình thường hoá

  tiêu chuẩn hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • normalize

  * kỹ thuật

  bình thường hóa

  vật lý:

  chuẩn tắc hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • normalize

  become normal or return to its normal state

  Let us hope that relations with this country will normalize soon

  Synonyms: normalise

  make normal or cause to conform to a norm or standard

  normalize relations with China

  normalize the temperature

  normalize the spelling

  Synonyms: normalise, renormalize, renormalise

  Similar:

  anneal: bring to a desired consistency, texture, or hardness by a process of gradually heating and cooling

  temper glass

  Synonyms: temper