normalized format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

normalized format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm normalized format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của normalized format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • normalized format

    * kỹ thuật

    dạng chuẩn