normalized drilling rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

normalized drilling rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm normalized drilling rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của normalized drilling rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • normalized drilling rate

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tốc độ khoan chuẩn hóa