normalized off-axis angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

normalized off-axis angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm normalized off-axis angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của normalized off-axis angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • normalized off-axis angle

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    góc chuẩn hóa theo trục