normalise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

normalise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm normalise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của normalise.

Từ điển Anh Việt

 • normalise

  /'nɔ:məlaiz/ (normalise) /'nɔ:məlaiz/

  * ngoại động từ

  thông thường hoá, bình thường hoá

  tiêu chuẩn hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • normalise

  Similar:

  normalize: become normal or return to its normal state

  Let us hope that relations with this country will normalize soon

  normalize: make normal or cause to conform to a norm or standard

  normalize relations with China

  normalize the temperature

  normalize the spelling

  Synonyms: renormalize, renormalise