seasoning kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasoning kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasoning kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasoning kiln.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasoning kiln

    * kỹ thuật

    lò sấy khô