season-ticket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

season-ticket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm season-ticket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của season-ticket.

Từ điển Anh Việt

  • season-ticket

    * danh từ

    vé mùa (cho phép một người muốn đi bao nhiêu chuyến, dự bao nhiêu buổi hoà nhạc tùy ý trong một thời gian nhất định)